Leveringsvoorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden. 
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot 
uitvoering van werk en / of diensten aangegaan door Tekenburo Gerritsen B.V., 
gevestigd te Vaassen, hierna te noemen Gerritsen. 
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Gerritsen afwijkende bepalingen zijn 
slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 
2-1 Gerritsen aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en 
schriftelijk worden overeengekomen. 
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden 
laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gerritsen 
onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van 
contractpartners en / of derden. 
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Gerritsen aanvaard onder 
bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor 
bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom 
afgehandeld worden via die voorwaarden. 
Artikel 3  Aanbiedingen. 
3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Gerritsen of diens 
ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd. 
3-2 Tenzij anders is overeengekomen is Gerritsen gehouden zijn 
aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen. 
Artikel 4  Overeenkomst. 
4-1 De overeenkomst tot het verrichten van diensten c.q. uitvoering van 
werkzaamheden wordt eerst bindend voor Gerritsen door zijn schriftelijke 
bevestiging. Elke met Gerritsen aangegane overeenkomst bevat de 
ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de 
opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever 
zal toestaan dat Gerritsen zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor 
welke informatie Gerritsen zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden. 
4-2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, 
aanwijzingen enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen 
e.d. door Gerritsen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en 
worden te goeder trouw gegeven. 
4-3 Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat het door 
Gerritsen gemaakte werk en dergelijke noch wordt gekopieerd, noch aan 
derden ter hand wordt gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden 
mededeling wordt gedaan. 
Artikel 5  Afspraken. 
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van 
Gerritsen binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet zijn bevestigd. Als 
ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en 
medewerkers die geen procuratie hebben. 
Artikel 6  Omvang van de opdracht. 
6-1 Een complete opdracht omvat de volgende werkzaamheden van 
Gerritsen: 
a. het instellen van een vooronderzoek en / of het maken van een 
voorontwerp of een voorlopig rapport; 
b. het maken van een definitief ontwerp of rapport; 
c. de voorbereiding van de uitvoering; 
d. de begeleiding van de uitvoering. 
6-2 Een opdracht kan echter ook bestaan uit het adviseren van de 
opdrachtgever of uit slechts een of meerdere onderdelen uit voorgaand lid. 
Artikel 7  Intellectuele eigendomsrechten. 
7-1 Op alle door Gerritsen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, modellen enz. 
behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, 
openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming. 
7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, modellen enz. 
blijven zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek 
onverwijld geretourneerd te worden. 
7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de 
wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd 
Gerritsen zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 
Artikel 8  Adviezen. 
8-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te 
maken van Gerritsen zijn adviezen, ontwerpen e.d., behoudens dan, wanneer 
met hem daarover overeenstemming is bereikt, of het werk door hem wordt 
uitgevoerd. Ontwerpen en rapporten blijven eigendom van Gerritsen. 
8-2 De adviezen van Gerritsen ten aanzien van het aanbrengen of treffen van 
voorzieningen in verband met door hem te verrichten diensten zijn vrijblijvend. 
Gerritsen is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige 
voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in 
verband met zijn diensten. 
Artikel 9  Uitstel van de opdracht. 
9-1 Gerritsen heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te 
stellen indien opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn 
verplichtingen voldoet. 
9-2 Tenzij anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een 
gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur 
verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van Gerritsen 
overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor Gerritsen voortvloeien uit 
eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane 
overeenkomsten. 
9-3 Zodra het werk later voortgang vindt, is Gerritsen bevoegd de extra 
werkzaamheden, welke voor Gerritsen voortvloeien uit de onderbreking van zijn 
werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen. 
Artikel 10  Wanprestatie en ontbinding. 
10-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij 
daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist 
is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Gerritsen ingeval 
van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten 
overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder 
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 
10-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, 
zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: 
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de 
overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is 
gegund om alsnog na te komen. Gerritsen heeft voorts ingeval 
opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks 
ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement 
wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar 
de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel 
of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of 
wordt ontbonden. 
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of 
van plan is Nederland te verlaten. 
10-3 Gerritsen is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd 
om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door 
Gerritsen reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of 
ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het 
recht van Gerritsen op vergoeding van kosten, schade en interesten. 
Artikel 11  Tussentijdse beëindiging en ontbinding. 
11-1 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
schriftelijk te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten 
zijn voltooid of opgeleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de 
overeenkomst is beëindigd. 
Beëindiging is eveneens mogelijk indien de andere partij na daartoe door de 
beëindigende partij schriftelijk in gebreke is gesteld, binnen een bij die 
ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen 
na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de 
overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surséance van betaling 
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 
11-2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen 
terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, 
waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer 
verplicht is om de overeenkomst na te komen. 
11-3 Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte 
werkzaamheden, geleverde diensten en / of tijdvakken welke geheel of 
gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre 
in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen. 
11-4 Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de gesloten 
overeenkomst en / of onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend 
kunnen maken, zal Gerritsen de opdrachtgever bij het einde van de 
overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als 
de opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de 
continuïteit, de werkzaamheden, die onderwerp van de overeenkomst zijn 
eventueel door een ander kan verrichten. 
Artikel 12  Aansprakelijkheid. 
12-1 Gerritsen is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de 
schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door Gerritsen 
of door personen in zijn dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien 
en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij 
normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze 
van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden; één en ander behoudens 
de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen. 
12-2 Gerritsen is voor tekortkomingen van personen in zijn dienst niet 
aansprakelijk indien hij aannemelijk maakt dat hij de tekortkomingen bij 
normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken. 
12-3 Gerritsen is slechts aansprakelijk voor het werk dat door hemzelf of 
onder zijn verantwoordelijkheid is ontworpen en voor zover het onder zijn 
directie is uitgevoerd. 
12-4 Gerritsen is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als 
gevolg van handelingen van aannemers of leveranciers in strijd met het bestek 
en / of de verdere voorwaarden. 
12-5 Gerritsen stelt kostenramingen steeds naar zijn beste vermogen op, doch 
is niet aansprakelijk indien blijkt dat het werk voor de geraamde kosten niet 
kan worden tot stand gebracht, tenzij de bouwsom, koopsom of aanlegkosten 
zijn gelimiteerd. In dat geval is Gerritsen verplicht zonder berekening van 
honorarium of kosten zijn plan zodanig om te werken dat de bouwsom, 
koopsom of aanlegkosten beneden de bedoelde limiet blijven, tenzij de 
overschrijding wordt veroorzaakt door bijzondere omstandigheden die als 
overmacht zijn aan te merken. 
12-6 Bij de vaststelling van het door Gerritsen als schadevergoeding te betalen 
bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige 
karakter van de tekortkoming waarvan de schade het gevolg is, in die zin dat 
dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de tekortkoming minder 
ernstig is. 
12-7 Bij het bepalen van het karakter van de tekortkomingen worden de 
gevolgen van de tekortkomingen slechts in zoverre in aanmerking genomen als 
Gerritsen deze in redelijkheid had moeten voorzien. 
12-8 De totaal door Gerritsen te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag 
van het hem voor zijn diensten ten behoeve van dat werk toekomende 
honorarium, dan wel tot maximaal de verzekerde waarde van de 
aansprakelijkheids verzekering. 
12-9 Indien de opdracht meer dan een object betreft, geldt als werk in de 
evenbedoelde zin het object waaraan de schade optreedt. 
Artikel 13  Honorering. 
De honorering zal geschieden overeenkomstig het binnen het bedrijf van 
Gerritsen geldende tarief, vermeerderd met kosten gemaakt door derden, tenzij 
anders overeengekomen. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, 
sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden 
deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, 
kunnen deze worden doorberekend. Bestaat een opdracht uit verschillende 
onderdelen (werken) dan wordt het honoraria voor elk van dat onderdeel 
afzonderlijk berekend volgens deze regeling, tenzij anders is overeengekomen. 
Artikel 14  Verplichtingen van de opdrachtgever. 
De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Gerritsen 
onmogelijk maakt zijn opdracht uit te voeren, tevens verplicht opdrachtgever 
zich om Gerritsen alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn 
voor de uitvoering van diens opdracht. Indien de opdrachtgever de bijstand van 
andere adviseurs wenst in te roepen, geschiedt zulks niet dan na raadpleging 
van Gerritsen. 
Artikel 15  Uitbesteding werk aan derden. 
Indien Gerritsen een opdracht krijgt te vervullen, die ook werkzaamheden op 
een ander dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengen, kan Gerritsen van de 
opdrachtgever verlangen dat een deskundige voor dat vakgebied wordt 
ingeschakeld. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient met de opdrachtgever te 
worden overeengekomen volgens welke regeling de daaruit voortvloeiende 
meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. 
Artikel 16  Meer- en minderwerk. 
16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is 
overeengekomen. 
16-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het 
werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en 
schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking 
komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken 
van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Gerritsen op de 
verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden 
bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen. 
16-3 Door Gerritsen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn 
schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
16-4 Indien de opdrachtgever na goedkeuring van het voorontwerp 
wijzigingen aanbrengt in de eisen die hij aan het werk stelt, kunnen de 
daardoor nodige extra werkzaamheden afzonderlijk in rekening worden 
gebracht. 
Artikel 17  Annuleren. 
17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen 
weigert af te nemen, is hij verplicht de door Gerritsen reeds aangeschafte 
materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, 
inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens 
jegens Gerritsen gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds 
gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Gerritsen als schadeloosstelling 

verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. 
Opdrachtgever is voorts verplicht Gerritsen te vrijwaren tegen vorderingen van 
derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de 
goederen. 
17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt 
Gerritsen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst 
en / of volledige schadevergoeding te vorderen. 
Artikel 18  Overmacht. 
18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en 
andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer 
in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of 
oorlogsgevaar hier te lande, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen 
bij transport naar Gerritsen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van 
goederen door leveranciers van Gerritsen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, 
belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en 
ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Gerritsen, dan wel 
in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere 
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden 
meebrengen, leveren voor Gerritsen overmacht op, die hem ontheffen van zijn 
verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de opdrachtgever 
enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan 
doen gelden. 
18-2 Gerritsen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te 
zijner eigen beoordeling, de overeenkomst tot uitvoering van diensten te 
annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de 
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de 
opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. 
Artikel 19  Reclame. 
19-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van 
zijn diensten, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid 
daarvan, Gerritsen terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de 
opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de oplevering Gerritsen wijst 
op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt 
opdrachtgever geacht met de staat waarin de diensten zijn opgeleverd, in te 
stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 
19-2 Gerritsen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te 
controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden 
opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 
19-3 Indien de reclame naar het oordeel van Gerritsen juist is, zal Gerritsen 
hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde 
van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na 
terugzending daarvan in de originele toestand. 
19-4 Met betrekking tot door Gerritsen in opdracht uitgevoerde research is in 
beginsel geen reclame mogelijk. 
Artikel 20  Garantie. 
Garantie op de door Gerritsen geleverde en / of door hem verleende diensten 
wordt slechts verleend, indien en voor zover bepaaldelijk schriftelijk 
overeengekomen en / of schriftelijk door hem gegeven. 
Artikel 21  Oplevering. 
21-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient 
de opdrachtgever Gerritsen schriftelijk in gebreke te stellen. 
21-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor 
Gerritsen geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen. 
21-3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel 
overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere 
partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of 
toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en 
dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van 
Gerritsen zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen 
21-4 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt 
deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Gerritsen niet kan 
worden aangerekend, zoals staking, oorlog of andere bijzondere 
omstandigheden. zoals onder andere in het artikel "Overmacht" genoemd. 
Artikel 22  Wijziging van de opdracht. 
22-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk 
of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten 
veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de 
opdrachtgever extra in rekening gebracht. 
22-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog 
verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever 
tijdig en schriftelijk aan Gerritsen ter kennis zijn gebracht. Worden de 
wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de ten 
uitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 
22-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de 
veranderingen overeengekomen levertijd door Gerritsen buiten zijn 
verantwoordelijkheid wordt overschreden. 
Artikel 23  Geheimhouding. 
Gerritsen is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die 
betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijs als geheim zijn te 
beschouwen. Zolang de opdrachtgever een rapport van Gerritsen niet openbaar 
heeft gemaakt is het Gerritsen niet geoorloofd er door publicatie of anderszins 
bekendheid aan te geven, tenzij de opdrachtgever hiertoe toestemming 
verleend. 
Artikel 24  Betaling. 
24-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen 
na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
Gerritsen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de 
gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 
1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de 
facturen. 
24-2 Gerritsen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de 
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de 
niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van 
advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
24-3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor 
rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend 
overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer 
actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging 
voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de 
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en 
bijstand. 
24-4 Uit het enkele feit dat Gerritsen zich heeft verzekerd van de hulp van een 
derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de 
buitengerechtelijke kosten. 
Artikel 25  Geschillen. 
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, 
daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor 
de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Gerritsen, indien deze dit 
wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe 
wettelijk bevoegd is.